Serwis używa cookies. Wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką cookies. x

Regulamin pokładowy

1. Postanowienia ogólne

1.1.Regulamin Służby określa zasady organizacji życia i przebieg służby na pokładzie żaglowca S/Y Fryderyk Chopin.
1.2.  W związku z charakterem jednostki wszyscy okrętujący na pokład zwani są Załogą.W zależności od kwalifikacji i pełnionej funkcji w skład załogi wchodzi: załoga stała,  szkieletowa (instruktorzy pokładowi), nauczycielska (nauczyciele)  i szkolna. Wszyscy członkowie załogi powinni zawsze pamiętać, że wygląd żaglowca oraz postawa i zachowanie się każdego z nich na pokładzie i lądzie świadczy o polskim żeglarstwie.

2. Załoga stała

2.1. W skład załogi zawodowej wchodzą: Kapitan, oficerowie wachtowi, mechanik, bosman i kucharz. Nie wszyscy muszą być zatrudnieni przez Armatora. Istnieje możliwość wyboru oficerów spośród załogi szkolnej.
2.2. Armator (właściciel) statku wyznacza Kapitana,  który przejmuje dowodzenie jednostki z chwilą podpisania odpowiedniego wpisu do dziennika okrętowego. Wpis zawiera datę i  godzinę oraz miejsce przekazania osoby przekazującego i  przejmującego oraz stan żaglowca i jego dokumentów. Kapitan swoją postawą i  kompetencjami powinien dawać dobry przykład pozostałym członkom załogi.
2.3. Kapitan dowodzi jachtem, jest przełożonym wszystkich zaokrętowanych osób, dba o bezpieczeństwo żaglowca i załogi, stwarza właściwą atmosferę i realizuje program rejsu.
2.4. Pierwszy oficer jest zastępcą Kapitana, kieruje działem pokładowym, prowadzi dokumentację rejsu, załatwia sprawy formalne, codziennie wpisuje do dziennika i informuje kapitana o stanie wody i paliwa.
2.5. Oficer wachtowy pełni służbę wachtową na morzu i w portach oraz sprawuje opiekę nad działem pokładowym powierzonym mu przez kapitana (obrona przeciwpożarowa itp.).
2.6. Mechanik jest kierownikiem działu maszynowego, podlega bezpośrednio Kapitanowi, kieruje pracą załogi maszynowej odpowiada za stan techniczny i działanie wszystkich urządzeń mechanicznych i elektrycznych statku oraz wszystkich instalacji. Odpowiada za gospodarkę paliwem i olejami oraz za przestrzeganie przepisów o zapobieganiu  zanieczyszczani morza i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.
2.7. Bosman podlega bezpośrednio kapitanowi, kieruje pracami pokładowymi załogi, odpowiada za stan i konserwację całego żaglowca z wyjątkiem siłowni i czystość na pokładzie.
2.8. Kucharz podlega bezpośrednio kapitanowi, kieruje pracą wachty gospodarczej w kuchni. Odpowiada za przygotowanie i wydawanie na czas posiłków, sporządzanie list prowiantowych i zaopatrzenie statku w żywność oraz jej właściwe przechowywanie. Dba o czystość kuchni, pentry, chłodni i magazynów prowiantowych.
2.9. Członkowie załogi zawodowej w razie potrzeby biorą udział w pracach poza swoimi działami.

3. Pozostali członkowie załogi.

3.1. Załogę szkieletową (instruktorską) dobiera Armator spośród młodzieży znającej żaglowiec i umiejącej go obsługiwać.
3.2. Załogę szkolną stanowią członkowie załogi pełniący odpowiednie funkcje przydzielone im przez kapitana lub nie pełniący funkcji (goście). Załoga szkolna dzieli się na trzy wachty. Na czele wachty stoi oficer wachtowy, który do pomocy ma starszego wachty. Starszy wachty jest mianowany przez pierwszego oficera jako najbardziej doświadczony spośród żeglarzy swojej wachty, Pomaga oficerowi w organizacji pracy wachty, przydziela stanowiska podczas wacht morskich i portowych.
3.3. Załogę szkolną stanowią wszystkie osoby uczestniczące w rejsie turystycznym. Organizacja załogi szkolnej jest każdorazowo ustalana przez Kapitana wg. wytycznych Armatora.
3.4. W razie potrzeby Armator angażuje lekarza na czas rejsu lub określony okres czasu. Obowiązki lekarza ustala Kapitan wg .wytycznych Armatora.

4. Zaokrętowanie i wyokrętowanie.

4.1 Zaokrętowanie członka załogi następuje po przyjęciu na statek przez Kapitana, zdaniu do depozytu odpowiednich dokumentów osobistych (paszport, książeczka żeglarska itp.) i wpisaniu na listę załogi (do dziennika jachtowego). Wyokrętowanie następuje z chwilą zwrócenia członkowi załogi jego dokumentów i dokonania odpowiedniego wpisu w dzienniku na polecenie Kapitana. W trakcie zaokrętowania cała załoga podlega władzy dyscyplinarnej Kapitana.

5. Dyscyplina

5.1. Każdy członek załogi zgodnie z ustalonym przez kapitana porządkiem służby ma obowiązek wykonywania wszystkich czynności wynikających z wyznaczonych mu funkcji oraz stanowisk alarmowych i manewrowych.
5.2. W czasie zaokrętowania członek załogi obowiązany jest do niezwłocznego i ścisłego wykonywania poleceń i zarządzeń Kapitana i oficera wachtowego, w czasie służby i poza służbą na jachcie i poza jachtem. Członkom załogi nie wolno przechowywać i spożywać alkoholu bez wiedzy Kapitana. Obowiązuje także bezwzględny zakaz posiadania i używania środków odurzających.  Pod pokładem i w kabinie radiowo-nawigacyjnej obowiązuje ścisły zakaz palenia papierosów.
5.3. Zarządzenia polecenia i rozkazy dotyczące żeglugi i służby morskiej są ostateczne i podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Od polecenia wydanego przez oficera wachtowego  - pod warunkiem natychmiastowego wykonania tego polecenia przysługuje prawo odwołania się do Kapitana, który rozstrzyga ostatecznie. Nie podporządkowanie się tym zasadom skutkuje wyokrętowaniem w najbliższym porcie i odesłanie członka załogi do miejsca zamieszkania na własny koszt.
5.4. Na pokładzie obowiązuje nieprzerwana służba przez 24 godziny. Kapitan ustala godzinowy rozkład i stanowiska manewrowe dla poszczególnych wacht. W zasadzie obowiązuje służba w systemie 3 wacht
     t.j. w godzinach                                                   lub w godzinach
     00.00 – 04.00                                                      00.00 – 04.00
     04.00 – 08.00                                                      00.00 – 08.00
     08.00 – 12.00                                                      08.00 – 12.00
     12.00 – 14.00                                                      12.00 – 16.00
     14.00 – 16.00                                                      16.00 – 20.00
     16.00 – 20.00                                                      20.00 – 24.00
     20.00 – 24.00
 
5.5. Każdy członek załogi szkolnej obowiązany jest do przestrzegania norm określonych
      niniejszym regulaminem, a w szczególności:
            Przestrzegać obowiązującego planu dnia
            Rzetelnie pełnić służbę wachtową
            Rzetelnie wypełniać obowiązki podczas wachty gospodarczej, prac bosmańskich i porządkowych.
Członkowie załogi szkolnej obowiązani są do przestrzegania zarządzeń Kapitana dotyczących organizacji, porządku, bezpieczeństwa żeglugi i przepisów portowych dla danego rejsu.
5.6. W przypadku nieprzestrzegania w/w obowiązków w stosunku do załogi szkolnej Kapitan statku może stosować poniższe kary:
            Upomnienie
            Nagana publiczna (na zbiórce załogi)
            Wydalenie ze statku ( w morzu pozbawienie praw członka załogi). Powyższa kara może być stosowana w przypadku osób rażąco nieprzystosowujących się do wymogów dot. dyscypliny pokładowej.
5.7. W przypadku wzorowego pełnienia służby Kapitan może stosować poniższe nagrody dla załogi szkolnej:
            Pochwała publiczna (na zbiórce załogi)

5.8. W celu wyegzekwowania przestrzegania zarządzeń związanych z porządkiem oraz bezpieczeństwem osób przebywających na pokładzie Załoga Stała statku ma prawo nałożyć na załogę szkolną dodatkowe obowiązki, które będą realizowane w czasie wolnym.

6. Szkolenie.

6.1 Każdy   uczestnik   rejsu  powinien   podnosić   swoje   kwalifikacje żeglarskie, uczestnicząc  aktywnie w  prowadzonym  szkoleniu  oraz  samodzielnie, korzystając z dostępnych pomocy.
6.2. Obowiązkiem każdego uczestnika rejsu  jest, jak najszybciej  po zaokrętowaniu, poznanie swoich obowiązków, a także samego jachtu.. Trzeba znać dokładnie::
przeznaczenie i rozmieszczenie wszystkich lin olinowania ruchomego,
rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i p. poż.
Znajomość olinowania jest egzekwowana przez pierwszego oficera, bosmana, oficerów wachtowych.
6.3. Korzystanie   w   celach   szkoleniowych   z   pomocy   nawigacyjnych,   z   biblioteki nawigacyjnej oraz z instrukcji urządzeń nawigacyjnych i radiowych jest możliwe za zgodą oficera jedynie w kabinie radiowej, nawigacyjnej lub klasie.

7.Wymogi bezpieczeństwa.

7.1.Po zaokrętowaniu każdy członek załogi musi zapoznać się z rozkładem alarmowym, oraz instrukcją przeciw pożarową, wyjściami awaryjnymi i sprawdzić pas ratunkowy, a także dopasować pasy asekuracyjne.
7.2. Wejście na maszty i bukszpryt jest dozwolone jedynie za zgodą bosmana lub oficera wachtowego pełniącego wachtę (morską lub portową). Przy pracach na masztach, bukszprycie i za burtą obowiązuje używanie pasów asekuracyjnych.
7.3. Nikt nie może zejść z wachty morskiej bez pozwolenia od oficera wachtowego.
7.4 Na pokładzie należy poruszać się ostrożnie, nie biegać, nie ślizgać się, trzeba uważać na nisko zawieszone bloki, niskie drzwi, wysokie progi (na których nie wolno stawać, tylko przekraczać), na strome schody, nie wolno siadać na tratwach ratunkowych i trzymać się ich zamków (haków odrzutnych).
7.5. Przy manewrach dochodzenia i odchodzenia od nabrzeża, wyskakiwanie na brzeg jest dozwolone jedynie na polecenie kapitana lub oficera. Zakazuje się wychylania za burtę.
7.6. Przed odknagowaniem jakiejkolwiek liny, należy wiedzieć, do czego ona służy. Na pokładzie powinno się używać obuwia sznurowanego lub innej konstrukcji, lecz dobrze trzymającego stopę. Nie wolno manipulować jakimkolwiek urządzeniem mechanicznym, elektrycznym, nawigacyjnym i radiowym bez uprzedniego przeszkolenia oraz zgody odpowiedniej osoby z załogi stałej.
7.7.Przebywanie w kabinie nawigacyjnej, maszynowni, kabinie radiowej jest dozwolone tylko w celach służbowych.
7.8. Na jacht wchodzi się i wychodzi jedynie przez trap.
7.9. Załogom szkolnym zakazuje się bezwzględnie noszenia podczas rejsu obrączek, pierścionków i innych ozdób. Długie włosy powinny być ciasno i wysoko spięte.

8. Alarmy, manewry i zbiórki.

Cała załoga ma obowiązek znać rozkład funkcji alarmowych i uczestniczyć w alarmach ćwiczebnych przewidzianych przepisami. W szczególności należy przed wyjściem w kolejny rejs przeprowadzić szkolenie alarmowe, przećwiczyć alarmy do żagli (z opanowaniem chodzenia po rejach), alarm opuszczenia statku. W zależności od warunków na morzu należy przećwiczyć pełny lub częściowy (bez zrzucenia pontonu na wodę) alarm „człowiek za burtą” w ciągu pierwszej doby rejsu.
8.1. Określa się następujące alarmy związane z bezpieczeństwem załogi i jachtu oraz
       przypisane im sygnały:
Alarm do żagli lub zbiórka              ___________
Alarm ogólny                                               …….. _____
Alarm pożarowy                              ..  _________
           Alarm manewrowy                            .  __  .  __  .  __
 
       Rozkład alarmów wywieszony jest w klasie na korytarzach i w kabinie nawigacyjnej.
8.2. W odpowiednim czasie przed planowanym alarmem manewrowym kapitan lub oficer  wachtowy  zawiadamia  mechanika  przygotowuje jacht   do   manewrów,   sprawdza kotwicę, ster, telegraf maszynowy, syrenę rozgłośnię manewrową, radiotelefon UKF, zegary, informuje załogę o wymaganym stroju. Bosman sprawdza klar na pokładzie i w pomieszczeniach. Mechanik przygotowuje siłownię.
8.3. Alarm manewrowy ogłasza Kapitan:
Przydział stanowisk manewrowych zgodnie z zarządzeniem Kapitana. Poszczególnymi stanowiskami dowodzą bosman i oficerowie.     
Po zakończeniu manewrów wszyscy wracają na swoje stanowiska czekając na ogłoszenie zakończenia alarmu. Z alarmu manewrowego mogą być wyjątkowo zwolnieni żeglarze z wachty kuchennej lub gospodarczej zajęci w kuchni, lub przy innych przydzielonych obowiązkach.
8.4. Na początku rejsu przed przystąpieniem do manewrów na żaglach oficerowie i bosman przeprowadzają wachtami szkolenie w pracy przy żaglach. Wszystkie komendy podczas manewrów wydawane przez kapitana adresowane są do oficerów lub osób odpowiedzialnych za obsługę danego stanowiska, którzy mają obowiązek potwierdzić je głosem lub przez podniesienie ręki.

9. Rozkład służb.

9.1. Ustala się następujące rodzaje wacht:
wachta nawigacyjna
wachta kotwiczna
wachta gospodarcza i/lub kuchenna
wachta portowa
9.2. Obowiązujący rozkład dnia w morzu i w porcie oraz grafik wacht morskich i kuchennych wywieszany jest w mesie załogowej.
9.3. Zmiany w rozkładzie dnia, wacht i służb ustala Kapitan.
9.4. Za przestrzeganie porządku dnia odpowiada odpowiedni oficer wachtowy.

10.Wachta morska.

10.1. Wachta    morska    rozpoczyna    się    zbiórką   na    nawietrznej    przy stanowisku manewrowym,  5  minut przed zmianą,  przydzieleniem  stanowisk przez starszego wachty i udzieleniem instrukcji przez oficera. Na zbiórkę należy  stawić  się w odpowiednim do pogody stroju, o warunkach atmosferycznych informuje żeglarz budzący wachtę. Na wachcie żeglarze noszą pasy asekuracyjne.
10.2. Oficer wachtowy pełniący wachtę nawigacyjną prowadzi samodzielnie jacht. Oficer powinien cały czas przebywać na mostku.
10.3 Za  moment  przekazania  wachty  uznaje  się  nie  moment  zmiany  żeglarzy   na stanowiskach,  lecz moment,  w którym  oficer wachty wstępującej   stwierdza,  że uzyskane od poprzednika informacje są  wystarczające   do   prowadzenia   dalszej bezpiecznej żeglugi i wypowiada formułę „przyjąłem wachtę”
Oryginał dziennika jachtowego wypełnia osobiście oficer wachtowy. O każdym przekazaniu służby powinien być dokonany zapis w dzienniku z określeniem pozycji jachtu.
10.4. Podczas wachty morskiej żeglarze obsadzają następujące stanowiska: sternik, 2 obserwatorów „na oku". Pozostali żeglarze wykonują inne prace. Rotacja na stanowisku sternika i „na oku" następuje w/g dyspozycji oficera wachtowego.
10.5. Podczas pełnienia wachty nawigacyjnej  zejść pod pokład można tylko po uzyskaniu zgody oficera wachtowego.
10.6. Zdający wachtę na sterze przekazuje informacje o zachowaniu się jachtu,  reagowaniu na wychylenia steru i wypowiada formułę:
            „zdaję ster, kurs”
    Przyjmujący wachtę głośno powtarza:
            „przejmuję ster, kurs”
    Sternik powtarza głośno wszystkie komendy wydane na ster.
10.7. Zdający  wachtę  „na   oku"   informuje swojego następcę o zaobserwowanych i zameldowanych obiektach w swoim sektorze. Służbę „na oku" pełni się bez  rozmów stojąc twarzą w stronę morza. Miejsce wyznacza oficer wachtowy. Meldunki składa się oficerowi wachtowemu. W nocy obowiązuje przypinanie się pasem asekuracyjnymi.
10.8. Przed zakończeniem wachty starszy wachtowy sprawdza pełny klar na pokładzie i w pentrze.
10.9.Starszy wachty pełniący wachtę świtową budzi wachtę kuchenną i kucharza w/g dyspozycji.
10.10. Podczas posiłków, oficera wachtowego, pełniącego wachtę nawigacyjną zastępuje inny oficer, pozostali żeglarze wymieniają się w zależności od warunków żeglugi, na polecenie oficera.
10.11. Do posługiwania się radarem oraz sprzętem GMDSS mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające odpowiednie certyfikaty przeszkolenia.
10.12. Do   posługiwania   się  radiotelefonami   mogą być   dopuszczone jedynie   osoby posiadające świadectwo radiotelefonisty w służbie morskiej.
10.13. Podczas wachty morskiej oficer wachtowy obowiązany jest prowadzić żeglugę stosownie do napędu jachtu i odpowiada za utrzymywanie odpowiedniej szybkości i stałej gotowości jachtu do wykonania wszelkich niezbędnych manewrów. prawidłowe sterowanie i wykonywanie manewrów. stałe obserwowanie sytuacji na morzu prowadzenie nawigacji i określania pozycji statku

11. Wachta kotwiczna.

11.1. Wachty kotwiczne pełni się według rozkładu wacht nawigacyjnych.
11.2. W czasie wachty kotwicznej oficer wachtowy obowiązany jest zapewnić bezpieczny postój na kotwicowisku oraz gotowość jachtu do podniesienia kotwicy i podjęcia żeglugi odpowiadając za stałe dozorowanie łańcucha kotwicznego obserwowanie sytuacji na morzu.
11.3. Obowiązkiem wachty jest obserwacja sytuacji na wodzie, sprawdzenie pozycji i kontrola,  czy kotwica trzyma, kontrola oświetlenia, nasłuch radiotelefonu UKF.
11.4. W normalnych warunkach wachtę pełni oficer oraz dwóch żeglarzy zmieniających się co godzinę

12. Wachta portowa

W czasie wachty portowej oficer wachtowy obowiązany jest zapewnić bezpieczny postój jachtu w porcie i odpowiada za zorganizowanie odpowiedniego dozoru nad statkiem oraz stwierdza czy osoby zamierzające wejść na pokład lub go opuścić otrzymały na to zgodę Kapitana.
12.1. Wachtę portowa pełni się wg . rozkładu wacht morskich lub wg . zarządzenia Kapitana.
12.2. Oficer wachtowy  zastępuje Kapitana i I oficera w razie ich nieobecności (bez prawa zmiany ich zarządzeń), przyjmuje przedstawicieli władz portowych, innych urzędników, interesantów i gości. Podczas dnia oficer służbowy powinien przebywać głównie na pokładzie stosownie ubrany, w nocy śpi gotowy na każde wezwanie. Dopilnowuje, by mesy, klasa, salon i kabina nawigacyjna były w porcie idealnie sklarowane, dba o punktualne budzenie kucharza, bosmana i innych członków załogi stałej zgodnie z wydanymi dyspozycjami. Przed wyjściem jachtu w morze  bierze czynny  udział  w przygotowaniach do manewrów, przygotowuje mapy i inne pomoce nawigacyjne.
12.3.  Zadania wachty portowej są następujące:
czuwanie nad bezpiecznym zacumowaniem jachtu, w razie potrzeby wybieranie lub luzowanie cum i szpringów, sprawdzanie odbijaczy,
kontrola ruchu osób wchodzących na pokład i opuszczających jacht,
obserwowanie ruchu  statków w pobliżu  miejsca zacumowania,  oddawanie
            honorów banderą, nasłuchu radiotelefonu UKF,
zapalanie i gaszenie świateł postojowych,
stawianie i opuszczanie bandery i gali flagowej,
utrzymywanie pełnego klaru na pokładzie,
oprowadzanie gości po jachcie.
12.4. Natychmiast po zacumowaniu i wystawieniu trapu wachta obsadza stanowisko trapowego. Rozkład wacht przy trapie ustala starszy wachty. Od podniesienia bandery do ciszy nocnej trapowy pełni wachtę odpowiednio ubrany.
      Jego zadania to:
zwracanie uwagi na prace cum i odbijaczy,
kontrola osób wchodzących i wychodzących ze statku,
Trapowy może oddalić się od trapu jedynie w celu zawiadomienia oficera służbowego o przybyciu osób urzędowych lub gości, lub w celu oddania salutu banderą, jeżeli sytuacja tego wymaga.
12.5. Zejście na ląd kogokolwiek z wachty portowej wymaga zgody Kapitana. Oficera wachtowego może zastąpić jedynie inny oficer wachtowy.

13. Wachta kuchenna i/lub gospodarcza

13.1. Wachta trwa 24 godziny, zmiana następuje o godzinie ustalonej przez Kapitana. Zbiórka do zdania i przekazania wachty odbywa się przed kuchnią.
13.2. Zadania wachty są następujące::
utrzymanie porządku w pentrze, mesach i innych pomieszczeniach statku
pomoc kucharzowi przy przygotowywaniu posiłków, ich wydawanie w mesach,
sprzątanie po posiłkach, zmywanie naczyń,
utrzymywanie czystości w pentrze, mesach i innych pomieszczeniach statku,
praca    przy    przeglądach    prowiantu,    sprzątanie    chłodni    i    magazynu
prowiantowego.
13.3. Przy pracy należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny (czysty, zadbany strój, czystość rąk, paznokci).
13.4. Zwraca się uwagę na oszczędzanie wody słodkiej podczas zmywania naczyń

14. Sprzątanie

14.1. W celu utrzymania czystości, cały jacht sprząta się zgodnie z rozkładem dnia przy czym każdy członek załogi szkolnej, ma przydzielony sektor sprzątania ogłoszony w postaci grafiku (planu) sprzątania.
14.2. Każdy członek załogi zobowiązany jest utrzymać czystość i porządek na swojej koi i w jej pobliżu. Wyznaczone sektory sprzątania nie obejmują kabin całej załogi.  Pomieszczenia te sprzątają ich mieszkańcy.
14.3. Zakazuje się wyrzucania za burtę śmieci i odpadków w portach, kanałach, na wodach  wewnętrznych  i  przybrzeżnych,   a  na  pełnym   morzu   dopuszcza   się wyrzucanie odpadków zgodnie z instrukcją dot. postępowaniem z odpadkami..

15. Higiena

15.1. Spożywanie posiłków odbywa się jedynie w czasie określonym w rozkładzie dnia. Zabrania się kategorycznie przechowywania  łatwo psującej się żywności  w kabinach. Posiłki wydawane są w godzinach ustalonych w rozkładzie dnia. Szczegółowy plan posiłków dla danego rejsu ustala każdorazowo Kapitan. Standard posiłków dostosowany jest do możliwości zaopatrzenia statku. Pieczywo jest wypiekane na statku. Wartość kaloryczna odpowiada normom dla osób pracujących fizycznie.
15.2. Plan korzystania z łazienek i sanitariatów ustalany jest dla każdego rejsu w zależności od jego charakteru.
15.3. W czasie rejsu należy oszczędzać wodę słodką. Podczas dłuższych pobytów w morzu woda słodka może być racjonowana według zarządzenia pierwszego Kapitana.
15.4. W porcie miejsce do suszenia upranej bielizny i przemoczonych ubrań wyznacza oficer wachtowy.
15.5. Przy  objawach  choroby  morskiej   nie  należy używać umywalek  i  ustępów.  Miejscem zaleconym do wymiotowania jest burta zawietrzna lecz zachowaniem ostrożności (używać pasa bezpieczeństwa). Nie należy wstydzić się objawów choroby morskiej,  natomiast  obowiązkiem każdego jest podejmowanie wyznaczonych mu zadań.
15.6. Wszelkie   skaleczenia,   obrażenia   i   dolegliwości   należy   zgłaszać   oficerowi wachtowemu   lub  lekarzowi. Obsługiwać apteczkę mogą  jedynie członkowie załogi stałej.

16. Strój i ekwipunek osobisty.

16.1. Każdy członek załogi powinien mieć stój odpowiedni do trasy rejsu, na różne okazje i warunki klimatyczne.
16.2. Strój całej załogi oraz funkcyjnych podczas wchodzenia i wychodzenia z portów, w czasie postoju, wyjścia na ląd oraz przy uroczystych okazjach określa, w zależności od pogody i sytuacji, Kapitan lub pierwszy oficer.
16.3. Każdy uczestnik rejsu szkolnego musi posiadać niezbędny ekwipunek osobisty. Na jachcie nie ma miejsca na walizki. Należy się spakować w worek żeglarski lub miękką turystyczną torbę.

17. Ceremoniał morski, zwyczaje, tradycje.

17.1. Jacht nosi banderę od godz. 08.00 czasu lokalnego do momentu zachodu słońca. W razie potrzeby banderę podnosi się niezależnie od pory dnia.
17.2. W morzu banderę nosi się na gaflu, natomiast w porcie i na kotwicy - na flagsztoku. Przy odchodzeniu od nabrzeża, w momencie oddania ostatniej cumy, podnosi się banderę na gaflu, następnie opuszcza się natychmiast banderę na flagsztoku. Wymiana bandery odbywa się (w odróżnieniu od salutowania) szybko. Czynność odwrotną przy dochodzeniu do nabrzeża wykonuje się w momencie podania pierwszej cumy na ląd.
17.3. Podczas postoju w niedziele i święta, w pierwszym dniu postoju w obcym porcie i podobnych okazjach, jacht podnosi banderę nowszą i większych rozmiarów niż co dzień. Podczas złej pogody banderę należy wymienić na gorszą i mniejszą.
17.4. Na topie fokmasztu może być noszony  proporzec armatora przez  cały czas.
17.5. Na obcych wodach wewnętrznych i w portach obcego państwa, podnosi się flagę tego państwa pod prawym salingiem fokmasztu.
17.6 Bandery, flagi i proporce wiąże się do flaglinki węzłem bramszotowym, tak aby nie wisiał żaden wolny koniec flaglinki. Bandera powinna być podnoszona do samej góry, flaglinka musi być zawsze napięta.
17.7. Bandera   powinna   być   obsługiwana   przez   2   żeglarzy.   Przy   podnoszeniu opuszczaniu bandera nie może dotykać pokładu. Po opuszczeniu powinna być starannie zwinięta.
17.8. Zbiórka do podniesienia bandery zaczyna się o godz. 07.57. Załoga szkolna staje w dwuszeregu na pokładzie rufowym w odpowiednim stroju wachtami. Załoga stała staje w szeregu lub dwuszeregu na lewej burcie. Wcześniej oficer wachtowy wyznacza ze swojej wachty dwóch żeglarzy do bandery, którzy przygotowują ją do podniesienia oraz żeglarza do dzwonu. Stoją oni na wyznaczonych stanowiskach. W razie podnoszenia gali banderowej, stawia ją wachta służbowa.
17.9. Opuszczenie  bandery odbywa  się bez zbiórki,  oficer służbowy wyznacza 2 żeglarzy do opuszczenia bandery.
17.10. Przy wchodzeniu na jacht i opuszczaniu go każdy oddaje honory banderze przez zwrot głowy w jej kierunku i skłon głową w momencie przekraczania burty. Honorów nie oddają członkowie załogi wykonujący pracę wymagającą przechodzenia przez trap lub wchodzący na jacht i opuszczają go w szyku.
17.11. Jacht oddaje honory poprzez salut banderą:
okrętom wojennym bez względu na ich przynależność państwową,
pomnikowi   Bohaterów   Westerplatte   (przepływając   kanałem   portowym w Gdańsku),
nabrzeżnym fortyfikacjom,
większym od siebie jachtom i żaglowcom,
            statkom ratowniczym z krzyżem maltańskim na burcie
grzecznościowo polskim statkom poza akwenem Bałtyku i Morza Północnego.
Salut banderą polega na opuszczeniu jej do połowy masztu lub flagsztoku i podniesienia jej „do miejsca", ale dopiero wtedy, gdy salutowany odpowie opuszczeniem i natychmiastowym podniesieniem swojej bandery. Nie salutuje się z odległości większej niż 0,5 Mm. Przy spotkaniu z zespołem okrętów, salutuje się tylko pierwszemu okrętowi z szyku.
17.12. Z okazji świąt państwowych, świąt lokalnych, na prośbę władz miejscowych i przy innych uroczystych okazjach jacht, stawia galę banderową w porcie i na kotwicy. W żegludze gali nie stawia się.

18. Sprawy różne.

18.1. Posiadane cenne przedmioty i pieniądze można zdać na czas rejsu do depozytu.

 

Z regulaminem zostałem zapoznany i zobowiązuję się do jego przestrzegania – co potwierdzam podpisem na kopii Listy Załogi :